โรงเรียน
  ถ. ต. อ.คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่      

ฝ่ายวิชาการผู้ปกครองนักเรียน
สาธิตการทำ
ดอกไม้ประดิษฐ์

       โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ
และสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยมุ่งสร้าง Multiple Intelligence
(พหุปัญญา) และพัฒนา E.Q. (Emotional Quotient) ให้ควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอน เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ด้วยการจัดกิจกรรมและโครงการที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้อง กับหลักสูตร และเป้าหมายการจัดการศึกษา
เช่น โครงการ (Project Approach) โครงเรื่อง (Story Line)
โครงการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ตั้งข้อสังเกต
ตั้งคำถาม ระดมความคิดและ สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในตัวผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

ผลงานและความภาคภูมิใจของฝ่ายวิชาการ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การตอบปัญหาทางวิชาการ
   ช่วงชั้นที่ 2  ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงประกอบหางเครื่อง
  ระดับประถมศึกษา ในงานน้อยในนิทรรศ ' 47
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับประถมศึกษา
  ในงานน้อยในนิทรรศ ' 47
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพ
  ในงานมหกรรมวิชาการ 72 ปี สตรีนนทบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
  ระดับประถมศึกษา งาน มหกรรมวิชาการ 72 ปี สตรีนนทบุรี
- รางวัลชมเชย การประกวดสตริงระดับประถม แห่งประเทศไทย
  ครั้งที่ 1 (FASHION STRING CONTEST 2004)
   ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
- เกียรติบัตรผู้สอบ ได้คะแนนยอดเยี่ยมในการทดสอบความรู้
   วิชาภาษาอังกฤษ อันดับที่ 1 ของจังหวัดนนทบุรี
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2547
- รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแรลลี่การอ่าน (Reading Ralley)
  ในงานสัปดาห์ ห้องสมุดและรองชนะเลิศอันดับที่ 2
   การตอบปัญหาวิชาการ ณ โรงเรียนบดินทร์เดชา
- รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
  ในงานน้อยในนิทรรศ'47
-  เกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในการสอบความรู้
   วิชาภาษาอังกฤษ  อันดับที่  1ของประเทศ  
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ประจำปีการศึกษา  2548

หน้า :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25