โรงเรียน
  ถ. ต. อ.คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่      

ผลงานโรงเรียน
31   2549

โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี
     จากการจัดสภาพแวดล้อม ได้ร่มรื่นมีความปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดประถมศึกษาขนาดใหญ่
     ประจำปีการศึกษา 2546
โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยพระราชทานจากเขตตรวจราชการที่ 1
     ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำ ปีการศึกษา 2546
โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่  2   จาก ส.ม.ศ. 
     เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกมาตรฐาน
 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปี 2549
  สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2549
      ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดกลาง
  ตรวจประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนดีเด่นเมื่อ
      วันที่  27  กรกฎาคม 2550
  โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  จากการประกวดโรงอาหารดีเด่น
        ปี 2550
  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด
      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองดีเด่น ปี 2550
  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโรงเรียนโครงการเด็กไทยทำได้ 
       ปี2550
  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  เป็นโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน 
        ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีมากทุกด้านของสำนักงานเตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 
        เขต  1
  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการจัดหน่วยการเรียนรู้สอดแทรกปรัชญา
       เศรษฐกิจพอเพียง  ของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  1
  เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่นำนวัตกรรมการเรียนการสอน
       ภาษาอังกฤษจากอิสราเอลแนวใหม่มาใช้ตามทฤษฏี 
       Balanced  Literacy  
 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการเด็กไทยทำได้
       ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  ชมเชยระดับจังหวัดปีการศึกษา  2550
 ได้รับรางวัลที่  3  การประกวด โรงอาหารดีเด่นระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
     ในโครงการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร   จังหวัดนนทบุรี
     จากสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   ปีการศึกษา  2550 


สารสนเทศความดีเด่น 
ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

 1.               นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัด
             นนทบุรี ขอจัดทำโครงการ
ภูมิต้านทานความเครียด กับ
             โรงเรียนประสาทวิยานนทบุรี  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2546
  
2.               ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนนทบุรี  ขอเข้าเยี่ยมและติดตามข้อมูล
            นักเรียนรวม เพื่อจัดทำแผนการจัดการเฉพาะบุคคลเพิ่มเติมใน
            โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2546
  
3.               สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขอเข้าพบ
          เพื่อศึกษาความคิดเห็นและสังเกตการณ์การดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอก 
           เมื่อวันที่  19  กันยายน  2546
  
4.               โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ขอเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านบริหารจัดการและ
           ด้านหลักสูตรและงานวิชาการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547
  
5.               บริษัท นิกกี้ สตูดิโอ โปรดักชั่น ได้รับมอบหมายจากสำนักงานรับรอง
            มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เข้ามาใช้สถานที่
           ถ่ายทำสารคดีโทรทัศน์ และ สารคดีวิทยุ เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
           เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2547 
 
6.               สถานีอนามัยตำบลบางสีทอง ขอใช้สถานที่โรงเรียน
            เพื่อตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน และมะเร็งเต้านม
            ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข    เมื่อ  วันที่  7  กรกฎาคม  2547
  
7.               รายการการ์ตูนคลับ ทางไอทีวี ขอตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
             ทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน กับกิจกรรม     
             
เปิดใจวิทยาศาสตร์ กับ แบรนด์ เจ อาร์
            เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
  
8.               บ้านพัฒนาการครูอ้อ จำกัด ขอเข้าติดตามผลด้านพัฒนาการของเด็กพิเศษ
           เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2548
  
9.               ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอสถานศึกษาเป็นศูนย์สอบรอบชิงชนะเลิศ
           ของโครงการธรรมทางก้าวหน้า     เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2548
  
10.         บริษัทคีรีบูน จีเนียส มิวสิค จำกัด ขอให้ทางผู้บริหารโรงเรียนและครูบริหาร
            โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดอบรมเทคนิคการคุมชั้นเรียนให้กับ
           พนักงาน ของบริษัท เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2549
  
11.         โรงเรียนวัดลานนาบุญ ขอความอนุเคราะห์สำเนาหนังสือแบบเรียนเพื่อ
           การสื่อสาร และแบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
6 เพื่อใช้
           ประกอบการจัดทำ ครูมือให้ครูชาวต่างประเทศใช้เป็นแนวทางการสอนและ
           เป็นครูมือการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
  
12.         โรงเรียนบรรจบรักษ์ จังหวัดปทุมธานี ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากร
            ครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นวิทยากรกิจกรรมเข้าค่าย
            คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่  19 20 พฤศจิกายน  2549  
13.         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  ขอความอนุเคราะห์
           ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
           
เพื่อใช้ประเมินคุณภาพนักเรียนและจัดเก็บเป็นคลังข้อสอบของเขต
           พื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 3  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2549
 
14.         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  ขอความอนุเคราะห์การแสดง
            ดนตรี ไทย เมื่อวันที่  9  มกราคม  2550
  
15.         โรงเรียนปาลพันธ์วิทยา อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
            อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  / โรงเรียนผดุงวิทย์  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
            
และโรงเรียนบูรณวิทยา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
            
ขอเข้าดูกระบวนการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ เมื่อ
            วันที่  22  พฤษภาคม  2550
  
16.         บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด ขอเข้าสังเกตการณ์เรียนการสอน
            ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่  30  มกราคม  2550
  
17.         Mrs. Cherie Pilkington ครูจากประเทศนิวซีแลนด์ขอเข้าชมและ
            ดูกระบวนเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทย บริบทไทย
            เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2550
 
18.         โรงเรียนทองมูลอุทิศ ปทุมธานี  ขอเข้าดูงานและสังเกตการณ์เรียนการสอน
            ภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2550
  
19.         Dr. Yael Benjarano เจ้าขอนวัตกรรมหลักสูตรภาษาอังกฤษจากอิสราเอล
          ขอเข้าเยี่ยมและทดลองสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1   
          
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ปีการศึกษา 2550
  
20.         โรงเรียนวัดบางรักน้อย         นำคณะครูเข้าดูงานด้านบริหารจัดการและ
            การเรียนการสอน เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2550 
 
21.         บริษัท มัลติ เอดูเคชั่น จำกัด          ขออนุญาตให้ Mr. Peter Evans 
       
ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรม ครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสังกัดต่างๆ
           ของบริษัท เข้าพบเพื่อประชุมขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรม
           กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับของการเริ่มอ่าน
            เขียน ภาษา และให้
Mr. Peter Evans ทดลองปฏิบัติการสอนจริงใน
             โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  เพื่อให้การฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อ
           ครูผู้สอน เมื่อวันที่  17  กันยายน  2550
  
22.         โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ 
           
ด้านหลักสูตร  และงานวิชาการ เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2550
  
23.         โรงเรียนคณิตศาสตร์เยาวชน (Math I.Q) ขอเข้าศึกษาดูงาน
            ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2550
  
24.         โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานการ
            ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2550
  
25.         ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต ขอเข้าพบเพื่อปรึกษา
             การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสังเกตการณ์ การจัดการเรียนการสอน
              เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2550
 
26.         โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก อ.เมือง จ.อุดรธานี  ขอเข้าศึกษาดูงาน
            ด้านการจัดการเรียนการสอน เอกสารประเมินโรงเรียนพระราชทาน
             กิจกรรมเด่นของโรงเรียน และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
           
มาบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550
  
27.         โรงเรียนรัตนไพศาล อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   ขอเข้าดูงานและ
            สังเกตการณ์เรียนการสอน และขอรับคำแนะนำเรื่องการจัดหลักสูตร
           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 
 
28.         โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4  วัดบางแพรกเหนือ ขอเข้าศึกษาดูงาน
           การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่  11  และ
            วันที่  13  ธันวาคม  2550
  
                            สารสนเทศความดีเด่น 
               การเป็นผู้นำด้านวิชาการของผู้บริหาร  
1.               ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสร้างหลักเกณฑ์ตรวจสอบและทบทวน
            คุณภาพ เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  เมื่อวันที่  4  กันยายน  2546
  
2.               ได้รับคัดเลือกจาก สมศ. ให้จัดนิทรรศการตามมาตรฐานการศึกษา
             ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม เมื่อปีการศึกษา 2547
  
3.               ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีนนทบุรี
            ปีการศึกษา 2547
  
4.               ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเอกชน
            ประเภทสามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
            
เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2549
 
5.               ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาให้ร่วมนำเสนอ
            ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง
การวิจัยประเมินผลตัวแปรที่มีอิทธิพล
             ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
             เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550  จัดโดย สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
  
6.               ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเก็บ
            ค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 15(1)
            และมาตรา 15 (3) ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
           เขต 1 และ เขต 2  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2550
  
7.               ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน
             ตามโครงการ โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่
             การศึกษานนทบุรี เขต 1  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2550
  
8.               ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ นวัตกรรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
            
My First English Adventure” ในฐานะที่นำนวัตกรรม 
             จากประเทศอิสราเอลมาใช้ในโรงเรียน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงพอใจ
             ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ดังรายการต่อไปนี้
  
        8.1         วันอาทิตย์ที่  25  กุมภาพันธ์  2550  ณ อาคารนิทรรศการ ชั้น 2
                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
              8.2
         วันพุธที่  7  มีนาคม  2550  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพลินพัฒนา
              8.3
         วันพุธที่  14  มีนาคม  2550  ณ ห้องประชุมโรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา
             8.4
         วันอังคารที่  10  เมษายน  2550  ณ ห้องสัมมนา
                       สถาบันเทคโนโลยีแห่ง อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             8.5
         วันจันทร์ที่  30  เมษายน  2550 
                     
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง    จ.อุบลราชธานี
            8.6
         วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550ณ ห้องประชุมมองฟอร์ด
                       โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
            8.7
         วันอังคารที่  19  มิถุนายน  2550  ณ ห้องสัมมนา โรงเรียนวุฒิโชติ
                      อ.บางละมุง      จ.ชลบุรี
            8.8
         วันเสาร์ที่  30  มิถุนายน  2550  ณ ห้องประชุมศึกษาธิการชั้น 3
                      อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
           8.9
         วันอังคารที่  24  กรกฎาคม  2550  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
                   
เทศบาลนครนนทบุรี   จ.นนทบุรี
           8.10
   วันอังคารที่  15  สิงหาคม  2550  ณ ห้องสัมมนาโรงเรียนโยธินนุกูล
                     อ.เมือง จ.นครราชสีมา
          8.11
   วันศุกร์ที่  31  สิงหาคม  2550  ณ ห้องประชุมสัมมนา
                      โรงเรียนสารสิทธ์พิทยาลัย  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
          8.12
   วันศุกร์ที่  3  กันยายน  2550  ณ ห้อง 902 คณะครุศาสตร์
                    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
          8.13
   วันที่ 5  ตุลาคม  2550  ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 
                   จังหวัดกาญจนบุรี
9.               ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
          
การใช้นวัตกรรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ My First English Adventure
       
ในโรงเรียนนำร่องของไทย และ การใช้นวัตกรรมจากอิสราเอล
            ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึง
            การชี้แนะแนวทางในการนำนวัตกรรมหลักสูตรไปประยุกต์
           ใช้เพื่อสร้างผลงาน
ในการประชุมศึกษานิเทศก์ ผู้ติดตาม
          และประเมินผลโครงการฯ เมือวันพุธที่  14  พฤศจิกายน  2550 
         
ณ ห้องประชุมสถาบันภาษาอังกฤษ
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
10
.               ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
          
ให้จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ในงาน ศิลปหัตถกรรม ปี 2550 
          
จ.ชลบุรี  ปีการศึกษา  2550
11.     ได้รับเป็นวิทยากรพิเศษ  ในหัวข้อเรื่อง
         "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมหลักสูตร
          My  First  English  Adventure  ผลงานวิจัยและพัฒนาจากอิสราเอล" 
          ในวันเสาร์ที่  26   มกราคม  2551 ณ ห้องประชุมสัมมนา 
          โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา   จังหวัดปทุมธานี
12.    ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ  บรรยายในหัวข้อ  
         "เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นอัจฉริยะ"วันที่  2 กุมภาพันธ์  2551  
          จังหวัดสมุทรสาคร
13.   โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 
       
เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูง
        ในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  1

14. โรงเรียนได้รับรางวัลโล่ชนะเลิศการประกวด "โรงเรียนเอกชนดีเด่น"
      ของ สพท. นนทบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา  2551