คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่      

ข่าวประชาสัมพันธ์
23  ก.ย. 2553
33 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กอท. ป.5 นายประณิธาน แท่นประยุทธ์ P P P
  "Typing Master Pro"  ในการพัฒนาทักษะการ              
  ใช้แป้นพิมพ์(Keyborad) ของนักเรียนชั้น ป.5 /1              
34 การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบ ศิลปะ ป.5 นางปิยะฉัตร ดวงโสภา P P P
  ปฏิบัติงานศิลปะของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษา              
  ปีที่ 5/3              
35 การศึกษาผลัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกทักษะ ภาษาไทย ป.5 นายสมเกียรติ มาแม้น P P P
  เกี่ยวกับอักษรควบกล้ำพัฒนาการอ่านและเขียน              
  คำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1              
36 การพัฒนาพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ ป.5 นางกนกวรรณ  นามวิจิตร P P P
  คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1              
  โดยใช้ของรางวัล              
37 การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำโดยใช้ ภาษาไทย ป.5 นางยิ่งลักษณ์ อุ่นศรีส่ง P P P
  แบบฝึกการอ่านที่มีตัว ร ล ว ควบกล้ำ              
38 การศึกษาทางการเรียนและความสามารถในการแก้ วิทยาศาสตร์ ป.5 นางสาวประภัสสร แพงพา P P P
  ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา              
  ปีที่ 5 โดยสอนแบบอริยสัจสี่              
                 
39 เจคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน พฤติกรรมของ ป.5 นางสาวประภัสสร แพงพา P P P
  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ นักเรียน            
  ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม              
  ศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเพชรถนอม              
40 การใช้แผนที่ความคิดพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย ป.6 นางปนัดดา กันทา P P P
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
41 การพัฒนาพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียน ภาษาอังกฤษ ป.6 นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนะ P P P
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2552              
  โดยใช้เทคนิคการประเมินตนเอง              
42 การพัฒนาพฤติกรรมความตั้งใจเรียนของนักเรียน ภาษาอังกฤษ ป.6 นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนะ P P P
  ชั้นประถมศึกษศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2552              
43 การแก้ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน ของ คณิตศาสตร์ ป.6 นางสาวลนาภรณ์   บุตรเสรีชัย P P P
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึกทักษะ              
44 การแก้ปัญหาการคูณทศนิยมดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ ป.6 นางสาวลนาภรณ์   บุตรเสรีชัย P P P  
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
                   
45 การพัฒนาการวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 นางสุมาลี จันทร์อำรุง P P P  
  คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
  โดยใช้แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา                
46 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของ วิทยาศาสตร์ ป.6 นางปุณมนัส ใสศรี P P P  
  เด็กชาย พงศกร  อิ่มฤทัยเจริญโชค  ชั้นประถมศึกษา                
  ปีที่ 6  โดยใช้แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์                
47 การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลข เป็นภาษา ภาษาอังกฤษ ป.6 นางสาววรรณา พงษ์พานิช P P P  
  อังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้                
  แบบฝึกที่เน้นกระบวนการเขียน                
48 การแก้ปัญหาขยะในห้องเรียนวิชาเกษตร กอท.   นายมงคล สันชัย P P P  
49 การพัฒนาทักษะการดำน้ำของนักเรียนชั้นอนุบาล 2  สุขศึกษาและพลศึกษา อ.2 นายสมศักดิ์ ศรีเภา P P P  
  โดยใช้เกม                
50 การพัฒนาทักษะการว่ายน้ำสำหรับเด็กกลัวจมน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 นายภิรม มหานาม P P P  
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                
51 การพัฒนาการนับเลขของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 ปฐมวัย อ.1 นางสาวนภัสสรณ์ ปางพฤตินันท์ P P P  
52 กรแก้ปัญหาการทำงานไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนด ปฐมวัย อ.2 นางสาวโสภิดา ขุราษี P P P  
  ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3                
53 ความสามารถของกล้ามเนื้อมือในการเขียนหนังสือของ ปฐมวัย อ.2 นางสาวมนทรัตม์ บุญส่ง P P P  
  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์                
54 การพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือเพลง         P P P  
  สำหรับเด็กปฐมวัย  และชุดแบบฝึกกิจกรรมบทเพลง ปฐมวัย อ.2 นางพาวิตา ใจสอาด        
  สำหรับเด็กปฐมวัย                
55 การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานของนักเรียน พฤติกรรมของ ป.5 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ขุมทอง P P P  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้เทคนิคการติดตามดูแล นักเรียน              
  อย่างใกล้ชิด                
56 การพัฒนาทักษะการดำน้ำของนักเรียน พลศึกษา ป.3 นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ P P P  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกม