• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ข้อมูลศิษย์เก่า
 • ผลงานโรงเรียน


 • แนะนำโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
 • วิสัยทัศน์(visson)ของโรงเรียน
 • ภารกิจ(misson)ของโรงเรียน
 • เป้าหมายของโรงเรียน
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • ตราประจำโรงเรียน
 • สีประจำโรงเรียน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 • แผนที่โรงเรียน
 • หลักสูตรการเรียนการสอน
 • ความภาคภูมิใจที่ผ่านมา
 • การสมัครเรียนระดับประถมศึกษา
 • โรงเรียนภัสสรานุบาล
 • การสมัครเรียนระดับอนุบาล
 • ติดต่อ/แผนที่ตั้งโรงเรียน
 • นักเรียนของเราจบแล้วไปไหนกันบ้าง


 • คณะผู้บริหาร
 • บุคลากร
 • ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ


 • จำนวนผู้เยี่ยมชม


  หลักสูตรการเรียนการสอน

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
  และกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถผู้เรียนตามความสนใจ
  นอกจากการเน้นคุณภาพการเรียนการสอน 8 วิชาหลัก เราได้จัดกิจกรรม
  เสริมสร้างความสามารถเฉพาะตัวให้กับผู้เรียน อาทิ 
  ดนตรี
  2.กีฬา งานศิลป์
  นักอ่าน คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ 
  งานซ่อมบำรุง  ทักษะอาชีพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3
  1. 
  3.
  6.

  กิจกรรมส่งเสริมวินัย และการเข้าร่วมกับสังคม


  การศึกษา และค้นคว้า เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้นอกโรงเรียน

   ตลอดจนการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ และกีฬานอกสถานที่

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  หน้า :   1  
  Copyright © petroit.net All rights reserved